สหกรณ์ฯ ให้บริการสินเชื่อเพื่อสมาชิก โดยมีประเภทเงินกู้ ๔ ประเภท คือ

  • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกสามารถกู้เงินฉุกเฉินได้ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกัน ไม่เกิน ๓๐ งวด สมาชิกกู้เงินฉุกเฉินที่ส่งเงินชำระหนี้รวม ๓ งวดแล้ว สามารถกู้ฉุกเฉินสัญญาใหม่ได้  ( ยกเว้นสมาชิก อส.ทพ. กู้ได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐บาท )
  • เงินกู้สามัญ สมาชิกสามัญ กู้ได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( ยกเว้นสมาชิก อส.ทพ. กู้ได้สูงสุดไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ) และพนักงานราชการกู้ได้สูงสุดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทโดยต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ บาทโดยวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้แต่ละรายขึ้นอยู่มติของคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และหลักจากหักเงินชำระค่างวดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จะต้องมีเงินเดือนเหลือว่า ๑ ใน ๓
  • เงินกู้พิเศษ สมาชิกสามัญสามารถกู้ได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาทโดยวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ของแต่ละรายขึ้นอยู่มติของคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และหลังจากหักเงินค่าชำระงวดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ( สมาชิก อส.ทพ. และพนักงานราชการ ไม่มีสิทธิกู้ เงินกู้พิเศษ )
  • เงินกู้เพื่อประกันชีวิตและฌาปนกิจ สมาชิกสามัญสามารถกู้เงินเพื่อชำระค่าสมาชิก ฌาปนกิจของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย ( สส.ซสอ. ), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ส.ส.ป.ท. ) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ( สสอท. ) และประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ประกันภัย

กิจกรรม

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค...