สหกรณ์ฯ ให้บริการสินเชื่อเพื่อสมาชิก โดยมีประเภทเงินกู้ ๔ ประเภท คือ

  • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกสามารถกู้เงินฉุกเฉินได้ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกัน ไม่เกิน ๓๐ งวด สมาชิกกู้เงินฉุกเฉินที่ส่งเงินชำระหนี้รวม ๓ งวดแล้ว สามารถกู้ฉุกเฉินสัญญาใหม่ได้  ( ยกเว้นสมาชิก อส.ทพ. กู้ได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐บาท )
  • เงินกู้สามัญ สมาชิกสามัญ กู้ได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( ยกเว้นสมาชิก อส.ทพ. กู้ได้สูงสุดไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ) และพนักงานราชการกู้ได้สูงสุดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทโดยต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ บาทโดยวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้แต่ละรายขึ้นอยู่มติของคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และหลักจากหักเงินชำระค่างวดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จะต้องมีเงินเดือนเหลือว่า ๑ ใน ๓
  • เงินกู้พิเศษ สมาชิกสามัญสามารถกู้ได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาทโดยวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ของแต่ละรายขึ้นอยู่มติของคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และหลังจากหักเงินค่าชำระงวดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ( สมาชิก อส.ทพ. และพนักงานราชการ ไม่มีสิทธิกู้ เงินกู้พิเศษ )
  • เงินกู้เพื่อประกันชีวิตและฌาปนกิจ สมาชิกสามัญสามารถกู้เงินเพื่อชำระค่าสมาชิก ฌาปนกิจของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย ( สส.ซสอ. ), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ( ส.ส.ป.ท. ) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ( สสอท. ) และประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ประกันภัย

กิจกรรม

สหกรณ์ฯมอบเงินช่วยจัดการศพให้กับทายาท จ.ส.อ.จารุพจน์ คำศรี

พ.อ.ปภังกร หมื่นสา รอง ผบ.ร.6 กรรมการ ร.6 เป็นผู้แทน สอ.ค่ายฯ มอบเงินช่วยจัดการศพ15,000 บาท ให้ทายาท จ.ส.อ.จารุพจน์ คำศรี ที่วัดบ้านหนองแกใหม่ ต.แจระแม อ.เมือง จว.อ.บ.

ผบ.ร.6 เป็นประธานมอบเงินสวัสดิการ ร.6 และ พล.ร.6 จำนวน 300,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจำนวนเงิน 15,000 บาทให้แก่ครอบครัว “ร.ต.สุคม บุญทรง”

พ.อ.โถมวัฒน์ สว่างวิทย์ ผบ.ร.6 เป็นประธาน มี ผบช.,เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง ประชาชนทั่วไปร่วมพิธีจำนวนมาก โดย ผบ.ร.6 ได้มอบเงินสวัสดิการ ร.6 และ พล.ร.6 จำนวนเงิน 300,000 บาทและ พ.อ.ปภังกร หมื่นสา รอง ผบ.ร.6/กรรมการหน่วย ร.6 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจำนวนเงิน 15,000 บาทให้กับครอบครัวบุญทรงด้วย

ผบ.มทบ.22 มอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด มอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องพ่นยา และแอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ จว.อ.บ.